A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Meaning : The village
Use : Naenda ocha kesho kucheki shosho = I will be going to the village to say hi to my grandmother
Period: Unknown
Related to: Shake, Mokoro, shosho, Guka,
Synonyms: OchaUshagoDalaGichaGishagi


Area of origin : Unknown
Etymology:

 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z